change language


Nieuwe grafheuvelopgravingen in Apeldoorn 2008: Waarom graven we eigenlijk op?”

door Karsten Wentink & David Fontijn

Evenals vorig jaar worden er deze zomer op de kroondomeinen in Apeldoorn grafheuvels opgegraven. In 2007 werd voor het eerst opgegraven in Apeldoorn door het Leidse team nabij restaurant “de Echoput”. Een van de belangrijkste vragen van het onderzoek was of er naast de grafheuvels ook archeologische sporen aanwezig waren. We weten namelijk niet goed of grafheuvels bijvoorbeeld geïsoleerd in het landschap lagen of juist dichtbij de nederzettingen van de prehistorische mensen die deze heuvels hebben gebouwd.

Toen er rond de grafheuvels bij de “Echoput” werd opgegraven vonden we vele grondsporen van palen en kuilen. Dit verbaasde ons een beetje want we dachten aanvankelijk dat deze locatie, bestaande uit een kleine verhoging met daarop twee grafheuvels, helemaal niet geschikt zou zijn voor bewoning. Of de opgegraven sporen inderdaad te maken hebben met bewoning ten tijde van de oprichting van de grafheuvels zal de komende jaren nog verder onderzocht moeten worden.

De opgraving die deze zomer wordt uigevoerd vindt plaats op een hoger plateau, een locatie waarvan archeologen vaak verwachten dat er nederzettingen hebben gelegen. Ook liggen hier meerdere bekende grafheuvels die als monument beschermd zijn. Voor ons onderzoek gebruiken we onder andere een digitaal hoogte model van Nederland. Hiermee hebben we een 3-d computermodel gemaakt van de hele Veluwe. Behalve dat hierop bijvoorbeeld alle stuwwallen, stuifzandgordels en beekdalen te zien zijn, zijn ook de grafheuvels hierop vaak goed zichtbaar. Uit dit onderzoek bleek dat er op het terrein waar nu gegraven word, naast de bekende grafheuvels, ook nog andere (onbekende) heuvels lagen. Van drie van deze “nieuwe” heuvels wordt een deel opgegraven, dit om te onderzoek òf het eigenlijk wel grafheuvels zijn.

Ook worden er weer proefsleuven aangelegd over het plateau om te kijken of hier, net als bij de “Echoput” andere prehistorische sporen aanwezig zijn. Wat ook interessant is, is dat de reeds bekende grafheuvels netjes, achter elkaar, op één lijn liggen. De mogelijke “nieuwe” heuvels liggen in het verlengde van deze lijn. Ook elders op de Veluwe is reeds aangetoond dat grafheuvels soms op lange rechte lijnen, achter elkaar liggen. Hoewel sommige van deze heuvels zelf wèl opgegraven zijn, is er nooit opgegraven tussen de heuvels. Wij willen graag weten of hier misschien ook prehistorische sporen aanwezig zijn, die verband houden met de grafheuvellijn. Zo zijn bij andere opgravingen bijvoorbeeld lange palenrijen ontdekt die naar de grafheuvels toe leiden. Of zoiets in Apeldoorn ook het geval is zal moeten blijken uit het onderzoek dat deze zomer wordt uigevoerd.

Meer informatie over het project 'Ancestral Mounds'Highslide JS
David bij één van de proefsleuven die is aangelegd náást de reeds bekende grafheuvels

Highslide JS
Studenten zijn bezig met het handmatig opgraven van één van de mogelijke nieuwe 'grafheuvels'. De eerste resultaten wijzen erop dat dit inderdaad een grafheuvel is, uit welke periode de grafheuvel dateerd is nog onbekend

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -