change language


Grafheuvelopgravingen in Apeldoorn 2009: Het vervolg...”

door Karsten Wentink

Evenals de afgelopen jaren vinden er ook dit jaar weer opgravingen plaats bij grafheuvels in Apeldoorn, en wel van 15 juni tot 7 juli 2009. Nadat er in 2007 nabij restaurant “de Echoput” twee grafheuvels zijn onderzocht is het onderzoek afgelopen jaar verplaatst naar een nieuwe locatie op de kroondomeinen bij Apeldoorn. Op basis van bureau onderzoek en een veldinspectie hadden we daar het vermoeden drie nog onbekende grafheuvels ontdekt te hebben. In de zomer van 2008 is daarom begonnen om uit alle drie de nieuw ontdekte heuvels één kwadrant (een “taartpunt”) op te graven om te bepalen of dit inderdaad grafheuvels waren.

Al snel bleek dat onze verwachting meer dan terecht was, want alle drie de heuvels bleken inderdaad grafheuvels te zijn. Dit kon worden bepaald door de opbouw van de heuvel zelf, maar nog directer door het feit dat in alle heuvels crematiegraven gevonden werden.

Behalve dat er in de heuvels zelf gegraven werd zijn wij erg geïnteresseerd in wat er allemaal buiten de heuvels te vinden is. Stonden de heuvels bijvoorbeeld dicht bij nederzettingen of lagen ze juist geïsoleerd in het landschap, of zijn er wellicht sporen te vinden van andere structuren? Bij dit laatste kan men bijvoorbeeld denken aan de lange monumentale palenrijen zoals die een paar jaar geleden zijn ontdekt bij grafheuvelopgravingen in Oss. Met deze vragen in ons achterhoofd zijn er lange proefsleuven gegraven tussen de nieuw ontdekte grafheuvels en enkele reeds bekende grafheuvels die een paar honderd meter verderop in het bos liggen. Helaas heeft dit onderzoek tot dusver weinig opgeleverd, omdat naar het blijkt een groot deel van het bos “verstoord” is door bosbouw activiteiten eind 19de / begin 20ste eeuw.

Het opgraven van de kwadranten uit de heuvels bleek vorig jaar meer werk dan verwacht. Daarom keren wij dit jaar terug naar dezelfde heuvels om het werk af te maken. Wij zullen dus dezelfde kwadranten opnieuw bloot leggen en verder gaan waar we vorig jaar gebleven zijn. Daarnaast zullen we wederom proefsleuven gaan aanleggen, nu echter aan de andere kant van de heuvels.

Behalve opgraven zal er dit jaar ook uitgebreid “gesurveyed” worden. Dit houdt in dat we op systematische wijze het gebied rondom de grafheuvels gaan aflopen. Daarbij speuren we de grond af naar archeologische resten zoals aardewerk scherven of stukjes vuursteen. Eventuele vondsten zullen precies worden ingemeten zodat dit ons hopelijk meer vertelt over de aanwezigheid van andere archeologische vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld een nederzetting. Doorgaans valt er midden in een bos niet zo veel te vinden vanwege de begroeiing en het vaak dikke pakket bladeren op de grond, echter de afgelopen jaren zijn er veel wilde zwijnen actief in dit gebied die grote stukken van het bos omwoelen op zoek naar voedsel. Wij hopen dat hierdoor ook enkele archeologische vondsten boven water zijn gekomen.

Ook dit jaar zal er tijdens het veldwerk weer regelmatig een update worden gegeven over de stand van zaken in de vorm van foto’s en weblogs die op deze website gepost zullen worden, so stay tuned!

Voor meer informatie over het onderzoek in Apeldoorn verwijs ik ook naar het item dat wij vorig jaar hebben gepost over de opgraving.

Meer informatie over het project 'Ancestral Mounds'Highslide JS
Eén kwadrant wordt opgegraven, als een soort taartpunt uit de heuvel

Highslide JS
Alle vondsten en sporen worden zorgvuldig ingemeten en ingetekend

Highslide JS
De vele wilde zwijnen hebben de bosgrond op veel plaatsen als het ware omgeploegd zodat er in het dichte bos toch een "survey" mogelijk is

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -