change language


Artikelen over het grafheuvelonderzoek


Conserveren begint in het veld!

Tijdens de opgraving door Archol en de Universiteit Leiden van grafheuvel 7 werden op een gegeven moment veel kleine bronzen voorwerpen aangetroffen. Deze waren uiterst breekbaar en gingen bij de minste aanraking al stuk. Daarnaast wilde men graag weten of deze krammetjes in een bepaald verband lagen. Het was voor de archeologen in het veld niet goed mogelijk om deze vondsten geheel op te graven zonder de kans te lopen dat informatie verloren zou gaan... > > lees verder > >


Grafheuvels in het Klokhuis

Dinsdag 19 januari was het grafheuvelonderzoek onderwerp van het populaire kinderprogramma het Klokhuis. Centraal stond de opgraving in Apeldoorn en technieken en methodes die toegepast worden in het onderzoek naar grafheuvels. > > lees verder & bekijk de uitzending > >


The Niersen Beaker burial: A renewed study of a century-old excavation

In het nieuwe tijdschrift "Journal of Archaeology in the Low Countries" is een artikel verschenen van Quentin Bourgeois, Luc Amkreutz en Raphaël Panhuysen over het dubbelgraf van Niersen. Het artikel bevat uitgebreide informatie over de vindplaats, de opgraving en een uitwerking en analyse van de botresten. > > lees verder > >


Nieuw Vorstengraf ontdekt in Oss

Oss neemt een bijzondere plaats in in het onderzoek naar de prehistorie van Nederland. Al sinds 1974 voert de universiteit Leiden archeologisch onderzoek uit naar prehistorische woonplaatsen en graven in deze gemeente. Een grote opgraving van Archol BV en de Universiteit Leiden in 2004 leverde zeer interessante resultaten op. De grootste heuvel van de hele Zevenbergen groep kon toen niet onderzocht worden. Toen dat onderzoek uiteindelijk in 2007 door ons werd uitgevoerd deden we een spectaculaire ontdekking... > > lees verder > >


Oud grafheuvelonderzoek

In de begin jaren van de archeologie lag de focus van het onderzoek vaak op grafmonumenten, of dit nu ging om piramides in Egypte, hunebedden in Drenthe of de grafheuvels op de Veluwe. Jarenlang hebben de onderzoekers van weleer vele grafheuvels opgegraven. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werden de meeste grafheuvels beschermde rijksmonumenten en verplaatste de focus zich naar grootschalig nederzettingsonderzoek. > > lees verder > >


Nieuwe foto’s in een oud jasje

Naast de vele belangrijke vondsten die Holwerda in het begin van de 20ste eeuw deed zijn de opgravingsfoto’s onbetwist één van de meest opvallende dingen die hij ons naliet. In de context van deze geschiedenis ontstond het plan om ook anno 2008 foto’s te maken in de sfeer van 1908. Met behulp van gehuurde kostuums en een digitale sepia filter ontstonden de volgende prenten > > lees verder > >


Informatie poster over het Grafheuvel project

Op het nationale congres voor de Nederlandse archeologie (de Reuvensdagen) was ook het Ancenstral Mounds project vertegenwoordigd met een poster waarop het project wordt gepresenteerd. Deze poster is nu als PDF te downloaden van onze website. > > lees verder > >


Het dubbelgraf van Niersen: ‘een buitengewone kunstgreep’

Luc Amkreutz

In de zomer van 1907 werd er door J.H. Holwerda een bijzondere vondst gedaan in een grafheuvel nabij Niersen. Het betrof hier een uitzonderlijk goed bewaard dubbelgraf uit het Late Neolithicum. Na meer dan een eeuw staat deze vondst weer volledig in de belangstelling en wordt getracht door middel van nieuw onderzoek en nieuwe technieken meer te weten te komen over de individuen in het graf en het grafgebruik uit deze periode. > > lees verder > >


Een eeuw grafheuvelonderzoek door het Rijkmuseum van Oudheden

Luc Amkreutz

Grafheuvels spreken al eeuwen tot de verbeelding. Oude heuvels blijken vaak generaties later nog gebruikt voor nieuwe bijzettingen en het landschap eromheen werkte als een ware magneet op het aantrekken van allerlei, al dan niet, rituele activiteiten. Een goed voorbeeld daarvan vormen de zogenaamde galgenbergen waar misdadigers werden opgehangen in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. > > lees verder > >


Grafheuvelonderzoek in Nederland: een gedane zaak?

Quentin Bourgeois - (bron: Vitruvius 4 - 2008)

Grafheuvels behoren tot de bekendste monumenten van Nederland en vertegenwoordigen het merendeel van het archeologische monumentenbestand. De informatie die we over deze grafmonumenten hebben, is echter voornamelijk gebaseerd op opgravingen uit de jaren '60 en eerder. Hierdoor is een deel van de vragen waarmee we tegenwoordig zitten niet meer naar behoren te beantwoorden. > > lees verder > >


Neolithische bijldeposities in Noord-Nederland

Karsten Wentink - (bron: Nieuwe Drentse Volksalmanak - 2007)

Eén van de promotie onderzoeken zal zich richten op de biografie van grafgiften en de identiteit van de doden. Eerder onderzoek naar Neolithische deposities heeft uitgewezen dat deze manier van onderzoek interessante resultaten kan opleveren. Het onderzoek dat in dit artikel wordt gepresenteerd richt zich op de betekenis van de grote vuurstenen bijlen van de Trechterbekercultuur. Het onderzoek naar de grafgiften uit de grafheuvels zal op een zelfde manier opgezet zijn. > > lees verder > >


Grafheuvelopgravingen op de Utrechtse Heuvelrug

David Fontijn en Quentin Bourgeois - (bron: Archeobrief 4 - 2006)

Tegen de heersende norm om alle archeologische resten zoveel mogelijk te beschermen, werden in Rhenen Elst deze zomer 2 grafheuvels gedeeltelijk opgegraven. De Universiteit Leiden, de Provincie Utrecht en de RACM hebben hun krachten verenigd om hier met een minimale ingreep een maximum aan informatie uit te halen. De resultaten zijn zowel bevredigend als zeer verrassend. Een eerste indruk van de bevindingen. > > lees verder > >


Grafheuvels opgegraven - interview met David Fontijn

bron: Nieuws Universiteit Leiden 10-07-2007)

Het Nederlandse landschap is ermee bezaaid, maar welk verhaal gaat er achter schuil? Grafheuvels, vaak 4000 tot 5000 jaar oud, zijn voor iedereen zichtbaar en roepen vraagtekens op bij de nieuwsgierige recreant; vragen waarop gemeenten geen antwoord weten, want het onderzoek naar de heuvels heeft decennia stilgelegen. > > lees verder > >

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -